การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ

องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนคณะรัฐมนตรีอ้างถึงการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา

การเพิ่มเงินเดือนจะต้องใช้งบประมาณประมาณ 450 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรี Wissanu Krea-ngam กล่าว งบประมาณไม่ครอบคลุมการเพิ่มขึ้นอีกสำหรับ NHRC การเดินป่าจะมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2014 ยกเว้น NHRC ซึ่งจะเห็นการเพิ่มเงินเดือนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปีพ. ศ. 2548