คลังเผยฐานะการคลังยังแข็งแกร่ง

กรุงเทพฯ 25 ต.ค. – คลัง เผยฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2560 ยังเข้มแข็ง มีเงินคงคลังมากกว่า 5 แสนล้านบาท นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,348,805 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน
2,890,545 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 552,922 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 523,758 ล้านบาท

นายสุวิชญ สรุปว่า ฐานะการคลังในปีงบประมาณ 2560 ยังคงมีความเข้มแข็งโดยมีระดับเงินคงคลังที่มากกว่า 5 แสนล้านบาท และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 82,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณต่อไป โดยกระทรวงการคลัง จะเร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้มีเม็ดเงินอัดฉีดลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายสุกล่าวอีกว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,350,590 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 7,590 ล้านบาท มีสาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่น การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตสูงกว่าประมาณการตามลำดับ โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีรถยนต์

นายสุวิชญ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการติดตามผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลของกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกระทรวงการคลังคาดว่าการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2561 จะส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.