ปั้นครูบรรณารักษ์เลื่อนวิทยฐานะครูผู้เชี่ยวชาญ

ดำเนินโครงการมาต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 18 สำหรับโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ดำเนินงานโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดทำโครงการนี้เพื่อหวังเป็นกลไกช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยในระบบโรงเรียนอ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียนอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมาย เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านในระยะยาวทุกระดับชั้น จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้รางวัลจากโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ

ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 206 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมาและเป็นข่าวดีเมื่อ นางสวิตตา มุ่งธนวรกุล ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา เป็นครูท่านแรกในโครงการฯ ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น “ครูเชี่ยวชาญ” โดยใช้รางวัลจากโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับประกอบการพิจารณา ซึ่งภายในงานพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา นางสวิตตา กล่าวอย่างภูมิใจว่า “ขอขอบคุณนานมีบุ๊คส์ที่จัดโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ รางวัลจากโครงการนี้ทำให้ดิชั้นได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญซึ่งถ้าไม่มีโครงการนี้ ดิฉันก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับการประเมิน ดิฉันใช้ 4 รางวัลยื่นเพื่อขอรับการประเมิน ประกอบด้วย รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547 และ รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ประจำปี 2555, 2558 และ 2559 และเพิ่งทราบว่าดิฉันเป็นครูคนแรกของ สพฐ. ที่ได้ประกาศเลื่อนขั้นดังกล่าว ซึ่งผู้ที่จะยื่นขอเลื่อนขั้น ต้องมีรางวัลระดับประเทศ และรางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ของโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ เป็นหนึ่งใน 206 รางวัลที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งทำให้ดิฉันมั่นใจว่าโครงการนี้มีคุณภาพ และให้ประโยชน์กับครูและนักเรียนอย่างแท้จริง”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth