ศาลสั่ง’ศุภชัย-พวก’คืนเงิน9พันล. ให้สหกรณ์ฯคลองจั่น

ศาลแพ่งพิพากษาสั่ง “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นกับพวก ใช้เงิน 9 พันล้านคืนสหกรณ์  เมื่อวันที่ 1 ก พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ได้อ่านคําพิพากษาคดีที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ กับพวก รวม 41 คน เป็นจําเลย เรื่องขอให้ใช้เงิคืน 9,522,533,049.50 บาท

ซึ่งศาลแพ่งมีได้มีคําสั่งให้รวมการพิจารณาคดี หมายเลขดําที่ พ.3628/2557 และ พ.4462/2557 เข้าด้วยกัน โดยโจทก์ฟ้องทั้งสองสํานวนสรุปพฤติการณ์ว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2552 – 30 พ.ค. 2555 ขณะที่ นายศุภชัย จําเลยที่ 1 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์โจทก์ จําเลยที่ 1 ได้ใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยไม่ได้กระทําภายในขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ด้วยการเบิกจ่ายเงินเป็นเช็ครวม 878 รายการ เป็นเงิน 11,367,218,813.84 บาท โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
 
ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า ตามระเบียบของสหกรณ์โจทก์ ข้อ 20 กําหนดไว้ว่า การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบวัตถุประสงค์ และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เเต่ปรากฏว่าจําเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค 878 ฉบับ โดยระบุในใบสําคัญการจ่ายว่า เป็นเงินทดรองจ่ายให้กับ จําเลยที่ 1 จึงไม่ใช่การจ่ายเพื่อกิจการภายในขอบวัตถุประสงค์สหกรณ์ฯโจทก์ การกระทําที่ผิดระเบียบของจําเลยที่ 1 เป็นการกระทําทุจริตแสวงหาประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองและผู้อื่น โจทก์ในฐานะเจ้าของเงินตามเช็คซึ่งจําเลยที่ 1 ได้สั่งจ่าย จึงมีสิทธิติดตามเอาเงินตามเช็คพิพาท 878 ฉบับคืนได้ จึงพิพากษาให้จําเลยที่ 1 กับพวก ชําระเงินให้แก่โจทก์ จํานวน 9,642,164,453.61บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.59 จนกว่าจะชําระเสร็จ ส่วนจําเลยร่วมที่ 17,29 ให้ยกฟ้อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews