อีสานโพลล์ระบุเศรษฐกิจอีสานทรุดต่อเนื่อง

ผลสำรวจด้านเศรษฐกิจภาคอีสานของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า เศรษฐกิจฐานล่างยังไม่ฟื้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลล์

บอกว่า การสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและดัชนีความเชื่อผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2561 และประเมินผลงานรัฐบาล ทำการสำรวจวันที่ 19 ถึง 22 เมษายนที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,208 ราย ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะดัชนีรายได้ครัวเรือน ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 82.7 ลดลงจากไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 91.4 มีเพียงไตรมาส 2/2560 ตัวเลขสูงอยู่ที่ 104.3 ส่วนดัชนีสภาพคล่องการใช้เงินครัวเรือน ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 76.9 ลดลงจากไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 92.9

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง ประเมินผลงานรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจช่วง 1 ปีที่ผ่าน อยู่ในระดับพอใช้ ด้วยคะแนน 45.4 มีเพียงร้อยละ 0.7 ที่ระบุว่าผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจดีขึ้น และให้คะแนนในระดับดี ที่ร้อยละ 13.4

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3